Header menu

Du er her

Kompetencecenter for inkluderende læringsmiljø

Findes på Øster Farimagsgades Skole og understøtter både skole og dagtilbud

Inklusion har stået højt på dagsordenen i København i flere år med henblik på, at alle børn og unge skal trives og udvikle sig i de fællesskaber, de er en del af. I København har vi en række elever, der har faglige og sociale udfordringer, som betyder, at de ikke bliver så dygtige, som de har mulighed for at blive, og at de ikke trives i skolens fællesskab. Vi ønsker at skabe bedre læringsmuligheder for alle elever, herunder elever, der har brug for ekstra udfordringer og elever, der har brug for ekstra støtte.

Der er i København en række skræddersyede tilbud, der har fokus på at styrke alle elevers læringsmuligheder, også de elever, der har brug for en særlig tilrettelagt indsats. Det gælder bl.a. intensive læringsforløb (de såkaldte ”turboforløb”) i dansk og matematik, Københavnerakademiet og ”Lær at lære”-forløb, hvor eleverne arbejder med deres læringsstrategier og styrkelse af sociale, personlige og faglige kompetencer.

Derudover er der i den almene undervisning behov for stadigt fokus på undervisningsdifferentiering og aktiv inddragelse af eleverne i egen læring samt fokus på fortsat at blive bedre til at udfordre og motivere alle elever.

På baggrund af ovenstående udfordringer og ambitioner tilbyder kompetencecentret for inkluderende læringsmiljøer forskellig support, der skræddersys til skolernes konkrete udfordringer, udviklingsønsker og behov.

Har du brug for support?

Hvis du som lærer eller pædagog ønsker support fra et kompetencecenter, skal du henvende dig via din leder.

Eksempler på support

 • Udvikling af inkluderende læringsmiljøer for alle elever, som fremmer trivsel og faglig udvikling i klassen.
 • Udvikling af en praksis, der møder børnene i øjenhøjde og derfor inddrager elevernes egen stemme. For mange elever falder ud af børnefællesskabet og har reduceret læring i den traditionelt organiserede undervisning og indretning af klasserummet.
 • Fokus på sammenhængen mellem trivsel, didaktik og faglighed. Københavns Kommune har fokus på øget tydelighed i undervisningen, hvor eleverne får medindflydelse på læringsaktiviteterne og er aktive og medskabende.
 • Inspiration i forhold til at skabe øget tryghed gennem læringsstrategier, der når videre end en ren reproducerende tilgang til læring.
 • Samskabende processer med skolerne med henblik på at skabe en inkluderende indretning af klasserummet.

Kompetencecenteret kan understøtte skolens kapacitetsopbygning med:

 • Vejledning af skolernes ressourcecenter i metoder til en systematisk inddragelse af barnets og familiens ressourcer. Vi arbejder ud fra et holistisk syn på barnets situation, og vi fokuserer på, at det er problemet, der er problemet, og ikke barnet. Grundlaget for tiltag er, at det flerfaglige aspekt er essentielt, hvilket betyder inddragelse af diverse interne og eksterne samarbejdspartnere tilknyttet skolens ressourcecenter. Vi har særlige kompetencer i systematisk opfølgning, eksempelvis inden for ”Barnets Stemme”.
 • Samskabende processer med skolerne om at sikre en god organisering og sparring ved eksempelvis årgangskonferencer, hvor teamrefleksion og brug af data om læring og praksisudvikling er i fokus.
 • Rådgivning af skolens ressourcepersoner med henblik på, at de skal blive i stand til at understøtte skoleledelsens strategiske arbejde med skolens udvikling og kompetencer. Skolerne skal kunne imødekomme dagsordenen om faglig ledelse og en systematisk didaktisk udvikling af kompetencer hos den enkelte lærer, det enkelte team og ressourcepersoner, herunder vejledere. Vejlederne kan være med til at styrke den didaktiske udvikling på skolerne.
 • Sparring i forbindelse med ressourcecentrets og det pædagogiske læringscenters organisering og samarbejde.
 • Understøttelse af udviklingen af den faglige ledelse af inkluderende læringsmiljøer på de enkelte skoler via organisering af konferencer, fokussamtaler og teamrefleksion over anvendelse af data i praksisudvikling, f.eks. formativ anvendelse af nationale tests, trivselsundersøgelser og teamets egne evalueringsdata.
 • Vejlede skolerne i systematiske metoder til at understøtte differentieret undervisning med den synligt lærende elev i fokus. Vi har særlige kompetencer indenfor blandt andet Ugeskemarevolutionen og Flipped Learning.
Senest opdateret
30.05.2018