Alle forældre inkluderet fra start

Find inspiration og værktøjer til at få skabt et godt forældresamarbejde, der fra skolestart understøtter børnenes inkluderende fællesskaber.

Forældre har betydning for, hvordan børnene møder skolen. Når Skole og hjem møder hinanden i rammer, der fremmer åbenhed og nysgerrighed, smitter det af på den måde, som børnene møder hinanden og fællesskabet. Ved at gentænke skole-hjem-samarbejdet som en samskabelsesproces bliver det muligt at fremme en undersøgende tilgang til hinanden, som består i at finde løsninger, der skaber værdi for alle involverede. Når forældrenes muligheder for at deltage, deres engagement og ejerskab til skolens fællesskab øges, skaber det grobund for stærkere inkluderende fællesskaber blandt børnene.

Inspirationsmaterialet giver konkrete bud på, hvordan skole-hjem-samarbejdet kan tilrettelægges, så der ikke skabes mere samarbejde, men en højere grad af involvering og engagement i dét, der allerede gøres. Materialet tager afsæt i barnets første skoleår og 9 udvalgte møder/aktiviteter kaldet samarbejdsarenaer, hvor forældre og skole mødes. I materialet beskrives konkrete værktøjer, som lærere og pædagoger kan bruge til at planlægge og facilitere fx forældremøder og skole-hjem-samtaler.  

I materialet indgår en samskabelsesmodel, som kan bruges, når I planlægger og faciliterer samarbejde med forældre. Samskabelsesmodellen består af et ideal om at forældre, børn og skolens voksne møder hinanden med åbenhed og nysgerrighed. Derudover er der i de 9 arenaer 3 principper som er gennemgående. Modellen og værktøjerne er afprøvet på 4 skoler, der har deltaget i et pilotprojekt i skoleåret 2022/23. I materialet indgår en samskabelsesmodel, som kan bruges, når I planlægger og faciliterer samarbejde med forældre

Samskabelse, inkluderende fællesskaber og dannelse

Dannelse er en vigtig del af folkeskolens opgave, og man taler om skolen som en dannelsesrejse. Når børn starter i skole, bliver de en del af noget større – fx får de kendskab til et nyt fag eller indgår i forskellige fællesskaber. Dannelse forudsætter, at man åbner sig for noget nyt og for andre mennesker, og at man lytter og forholder sig anderledes end man plejer. Dermed træner man en inkluderende indstilling og lærer at møde sin omverden med åbenhed og nysgerrighed. Forældrene er med på børnenes dannelsesrejse som det understøttende bagland, der inspirerer og motiverer børnene til at møde det nye med åbenhed og nysgerrighed.

Evalueringsguide

Når I planlægger et samskabende forældresamarbejde, er det nyttigt at evaluere, så I ved hvor I skal skrue op og ned i de samskabende aktiviteter eller initiativer. Det kan være en god idé allerede når I planlægger arbejdet med en arena at definere, hvad I særligt ønsker at lykkes med i det inkluderende forældresamarbejde.