Virksomhedssamarbejde giver indblik i fremtiden

Eleverne får styrket deres viden om uddannelse og job, særligt inden for naturfaglighed, teknologi og innovation, i et ugelangt Skole-Erhverv-forløb. Det er obligatorisk at deltage, og man kan vælge mellem forskellige forløb.

Disse forløb kan din skole vælge

Vis alle

Coding Class

Kort beskrivelse

I Coding Class arbejder eleverne med en autentisk mission, som præsenteres af repræsentanter fra en virksomhed. Klassen og virksomheden matches inden forløbets start og virksomheden er nærværende gennem hele forløbet ved at stille casen og give eleverne feedback undervejs. På den sidste undervisningsdag præsenterer eleverne deres idé for virksomheden på et besøg ude hos virksomheden. 

Eleverne arbejder først med virksomhedens case i en innovationsproces for at finde frem til et løsningsforslag. Derefter designer og koder eleverne denne prototype for til sidst at arbejde med, hvordan de kan præsentere deres prototype. Der anvendes forskellige kodeprogrammer til lave 3D-verdener, spil, apps eller animationsfilm. 

Som en integreret del af undervisningen møder eleverne inspirerende folk fra deres samarbejdsvirksomhed, og eleverne kommer helt tæt på virksomhedens DNA og bliver præsenteret for de forskellige kompetencer og arbejdsområder, der er brug for i en virksomhed, hvad enten det er en stor koncern eller en mindre virksomheder klassen matches med. 

Forløbet styrker særligt elevernes kompetencer inden for T (Teknologi), E (Engineering) og M (Matematik), der efterspørges i en lang række virksomheder indenfor STEM-området og er en fast bestanddel af STEM-uddannelser. Forløbet varetages af BUFX, der koordinerer og stiller undervisere til rådighed gennem hele forløbet. 

Klassetrin

 • 6.-7. klasse 

Brancher

 • Alle brancher er i spil i Coding Class, hvor metode og løsninger overordnet styrker elevernes STEM-kompetencer.

Fag-, fokus- og kompetenceområder  

Teknologiforståelse

 • Digital design og designprocesser
 • Computationel tankegang
 • Teknologisk handleevne

Dansk

 • Kommunikation
 • Feedback
 • Præsentere og formidling 
 • Sproglig udvikling

Matematik

 • Matematiske kompetencer
 • Geometri og måling
 • Sproglig udvikling

Håndværk og design

 • Design

Tværgående temaer

 • Uddannelse og Job
 • It og medier

Elevernes 21st Century Skills 

 • Kritisk tænkning
 • Problemløsning
 • Digitale færdigheder
 • Samarbejde og Kreativitet

Samarbejde med virksomhed 

Eleverne får et indblik i en virksomheds virke, møder virksomhedens medarbejdere og hører om deres forskellige kompetencer. Eleverne får kendskab til en virksomheds mange arbejdsområder og mulige uddannelsesveje.

Virksomhed og lærere mødes til Kick-Off, hvor de udveksler kontaktoplysninger og sætter rammerne for en mulig mission. Derudover bekræftes datoerne og nærmere aftaler indgås. Virksomhedsbesøget den 5. gang planlægges virksomhed og lærer i mellem. 

Omfang 

Forløbet er rammesat til 5 lektioner á 5 dage = 25 lektioner. Virksomheden deltager 6-10 lektioner gennem forløbet. Derudover forventes det, at virksomhed og deltagende lærere deltager til Kick-Off á to timers varighed. Efter forløbsafslutningen udfyldes en kort evaluering.

Klassens lærer deltager aktivt i undervisningen ved at hjælpe til under øvelser og i undervisningen og stå for den overordnede klasseledelse.
Det forventes, at det er den samme lærer, der deltager alle fem dage. 

Lokationer 

Undervisningen foregår på skolen dag 1-4. Dag 5 besøger eleverne virksomheden, hvis dette er muligt. 

Arrangør 

BUFX fra Københavns Kommune

Bæredygtigt Byggeri

Byg bæredygtigt

Byg bæredygtigt er et STEM-forløb, hvor eleverne får et praksisnært indblik i byggebranchen.  Forløbet bygges op omkring en konkret designudfordring, som stilles af en lokal virksomhed. Undervejs får eleverne indblik i, hvordan byggebranchen arbejder med at bidrage til den grønne omstilling, og de får ligeledes kendskab til de uddannelsesveje, der kan føre til en karriere, hvor man bygger huse, broer, tunneller og anden vigtig infrastruktur. 

Centralt i forløbet er betonbranchen, da netop denne branche spiller en stor rolle i byggeriet, både i den praktiske udførelse og i udfordringen med at gøre byggeriet grønnere. De faglærte i denne branche er bl.a. struktører. 

Forløbet er på i alt 25 timer og afvikles over en sammenhængende uge. Det samlede forløb planlægges af medarbejdere fra Naturvidenskabernes Hus og afvikles i et samarbejde med de lærere, der normalt er tilknyttet klassen. Naturvidenskabernes Hus står for hovedparten af det faglige indhold i samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og erhvervsskoler. Klassens lærere deltager aktivt og bidrager med klasseledelse, koordinering af transport og dele af den planlagte undervisning. 

Den didaktiske model for forløbet er Engineering Design Processen. Denne tilgang understøtter elevernes proces med at omdanne undersøgelser og ideer til konkrete løsningsforslag. 

Klassetrin

6.-7. klasse

Brancher

 • Bygge- og betonbranchen

Elevernes faglige udbytte

Forløbet styrker elevernes kompetencer inden for fysik/kemi, biolog og geografi, IT/teknologi og/eller matematik, og bidrager til at flere elever får øje på erhvervsuddannelserne og job inden for netop de fagområder med et særligt fokus på struktøruddannelsen.

Roller

Undervisningen varetages af undervisere fra Naturvidenskabernes Hus, der står for det faglige indhold, koordinering og gennemførelsen af undervisningen.

Virksomheden bidrager med kendskab til virksomhedens profil og indsigt i medarbejdernes fagligheder, uddannelser og kompetencer igennem et virksomhedsbesøg til de deltagende klasser. 

Virksomheden præsenterer udfordringen og giver eleverne feedback på deres præsentation.

Klassens lærere står for klasseledelsen og deltager aktivt i undervisningen. Det forventes, at det er den samme lærer, der deltager alle fem dage. Derudover vil klassens lærere stå for transport og andre praktiske gøremål i forbindelse med forløbet. Klassens lærere skal selv være i klassen, når eleverne arbejder selvstændigt (ca. 4 timer). 

Erhvervsskolen vil stå for de praktiske øvelser, som eleverne skal medvirke i ude på erhvervsskolen, når de skal arbejde med beton. 

Samarbejde med virksomhed

Eleverne får et indblik i en virksomheds virke og møder virksomhedens medarbejdere og hører om deres forskellige kompetencer.

Igennem mødet med virksomheden får eleverne kendskab til en virksomheds mange arbejdsområder og mulige uddannelsesveje.  

Omfang

Et forløb er for en hel klasse i ca. 25 lektioner. Forløbet varer en uge i fem sammenhængende dage.

Program 

Dag 1 

Klassen får besøg af en medarbejder fra virksomheden og bliver præsenteret for en konkret designudfordring fra et lokalt byggeri. Herefter arbejder klassen med forskelligt undervisningsmateriale, der understøtter deres forståelse af branchen og den konkrete udfordring. 

Dag 2 

Klassen besøger virksomheden. Under besøget får de mulighed for at møde rollemodeller, som vil hjælpe dem med at forstå, hvilke problemstillinger der knytter sig til grønt byggeri. 

Dag 3 

Eleverne arbejder videre med deres udfordring hjemme i klassen, og forbereder deres besøg på erhvervsskolen. 

Dag 4  

Klassen besøger erhvervsskolen, hvor de møder unge rollemodeller og arbejder med beton. 

Dag 5 

Eleverne afslutter deres designudfordring og samler op på den viden, de har opbygget i ugens løb. Der perspektiveres til naturfagligt indhold, samt uddannelse og job. Som afslutning præsenteres resultaterne for virksomheden. 

Arrangør

Naturvidenskabernes Hus

Climate Craft

Kort beskrivelse

Climate Craft er et STEM-forløb, hvor eleverne arbejder med Engineering som metode og skaber løsninger på virkelige problemer for en virksomhed. Virksomheden stiller en klimarelateret case, og med hjælp fra pædagogiske undervisere didaktiseres casen således, at eleverne kan udarbejde målrettede løsninger til casen. Dette gøres igennem innovative og engineering kompetencer, som eleverne tilegner sig gennem forløbet. Eleverne arbejder med konkrete løsninger og skal både idéudvikle, bygge prototyper og tilpasse deres løsninger på baggrund af feedback. De endelige samlede løsninger bygger eleverne i Minecraft: Education Edition. 

Hele forløbet er styret og koordineret af pædagogiske undervisere, som giver eleverne viden om klima og guider dem igennem en struktureret didaktisk engineeringproces, som hjælper dem med at kvalificere løsningsforslag til casen. Undervejs i denne proces modtager eleverne feedback fra virksomheden i forhold til, om deres løsningsforslag er på rette kurs, eller der er behov for ændringer. Hvert forløb afsluttes med, at klassen præsenterer deres færdige produkter for udvalgte medarbejdere fra virksomheden og modtager den endelige feedback. Igennem undervisningsforløbet præsenteres eleverne for uddannelse og jobmuligheder ved den virksomhed de samarbejder med. 

Klassetrin

6.-7. klasse

Brancher

 • Virksomheder der arbejder med klimarelaterede problemstillinger, særligt klimatilpasning.

Elevernes faglige udbytte

Forløbet styrker elevernes kompetencer inden for Naturfag, IT/teknologi og/eller Matematik, og bidrager til at flere elever får øje på erhvervsuddannelser og job inden for netop de fagområder og meget gerne med fokus på klimaløsninger.

Roller

Undervisningen varetages af undervisere fra Bæredygtig Generation, der står for det faglige indhold, koordinering og gennemførelsen af undervisningen.

Virksomheden bidrager med kendskab til virksomhedens profil og indsigt i medarbejdernes fagligheder, uddannelser og kompetencer igennem et virksomhedsbesøg til de deltagende klasser. 

Det er desuden virksomhedens opgave at stille eleverne en autentisk case, som de undervejs i forløbet giver eleverne feedback på og til sidst overværer elevernes præsentation.

Klassens lærere står for klasseledelsen og deltager aktivt i undervisningen. Det forventes, at det er den samme lærer, der deltager alle fem dage. 

Samarbejde med virksomhed

Eleverne får et indblik i en virksomheds virke og møder virksomhedens medarbejdere og hører om deres forskellige kompetencer.

Igennem mødet med virksomheden får eleverne kendskab til en virksomheds mange arbejdsområder og mulige uddannelsesveje.  

Omfang

Et forløb er for en hel klasse i ca. 25 lektioner. Forløbet varer en uge i fem sammenhængende dage.

Lokationer

På forløbets første dag bliver eleverne introduceret til håndtering af regnvand i byen, når de – på egen skole – skal lave en række forsøg og undersøgelser. Dag to foregår i et udvalgt caseområde i byen, hvor eleverne undersøger de konkrete og kontekstuelle udfordringer samt på skolen, hvor vi gennemgår deres undersøgelsers resultater. De næste dage foregår på skolen, hvor eleverne begynder at idéudvikle, designe og udforme prototyper i Minecraft: Education Edition. Præsentationen på den sidste dag foregår ligeledes på skolen. 

Arrangør

Bæredygtig Generation i Afdelingen for Bæredygtig udvikling, BUF.

Climate Engineering

Kort beskrivelse

Climate Engineering er et forløb, hvor eleverne arbejder med at løse en aktuel problemstilling fra klimatilpasnings-/forsyningsverdenen.
Udfordringen vil blive præsenteret af HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab).

I løbet af fem skoledage vil eleverne i et fuldt udstyret Makerspace skulle skabe et produkt fra bunden for at løse virksomhedens udfordring.
Eleverne vil arbejde med engineering som metode og derigennem bl.a. beskæftige sig med: 

 • Idégenere løsninger 
 • Planlægge og designe prototyper 
 • Bygge prototyper med bla. lasercutter
 • Teste prototyper i specialdesignede testfaciliteter
 • Optimere prototyper baseret på test og feedback 
 • Pitche produkt for virksomheden 

Afslutningsvis vil eleverne pitche deres produkt for virksomheden samt præsentere deres udfordring, metode, resultater og konklusion, vha. posters, som printes på posterprinter og kan tages med tilbage på skolen og udstilles. 

Klassetrin

6.-7. klasse

Brancher

HOFOR, Hovedstadens forsyningsselskab, beskæftiger ca. 1.200 medarbejdere og der er mange forskellige jobmuligheder 
https://www.hofor.dk/om-hofor/job/

Elevernes faglige udbytte

Elevernes STEM-kompetencer styrkes gennem forløbet og forløbet bidrager til at flere elever får øje på erhvervsuddannelser og job inden for fagområder omkring klimatilpasning. 

Naturvidenskab 

 • Videnskabelig proces for tests 
 • Optimering – baseret på test og dataindsamling 
 • Datamodellering 

Dansk 

 • Feedback fra virksomhed 
 • Kommunikation – Præsentation af produkt 

21th century skills 

 • Problemløsning 
 • Samarbejde 
 • Digitale kompetencer 
 • Kreativitet 

Tværgående temaer 

 • It og medier 
 • Innovation 
 • Uddannelse og Job 
 • Teknologi 
 • Digital design 
 • Teknologisk kunnen  

Fælles Faglige Fokusområder

Forløbet Climate Engineering kan anvendes som en del af et Fælles Fagligt forløb i 7. klasse. F.eks. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer eller Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Roller

Det er underviseren fra ENERGI & VAND, der har det overordnede ansvar for undervisningens tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse.

Klassens lærer deltager aktivt i undervisningen ved at hjælpe til under de praktiske øvelser og stå for den overordnede klasseledelse. Det forventes, at det er den samme lærer, der deltager alle fem dage. 

Det er oplagt, at lærere som ønsker at lære mere om Engineering som metode og evt. koblingen til de naturfaglige kompetencer, nye teknologier og anvendelsen her af, benytter sig af muligheden for at udforske hvordan underviseren fra E&V griber processen an. 

Virksomheden præsenterer udfordringen, kommer med feedback og bedømmer løsningernes potentiale til sidst. 

Samarbejde med virksomhed

Eleverne får et indblik i en virksomheds virke, møder virksomhedens medarbejdere og hører om deres forskellige kompetencer. 

Eleverne får kendskab til en virksomheds mange arbejdsområder og mulige uddannelsesveje.  

Omfang

Forløbet er rammesat til 5 dage á 5 lektioner = 25 lektioner. E&V’s underviser og klassens lærer deltager i samtlige 25 lektioner.  

Læreren skal deltage en forberedelseseftermiddag på to timer inden forløbet, som dækker forberedelse til hele ugen. Forberedelseseftermiddagen kan som udgangspunkt placeres når det passer skolen/læreren.

Virksomheden deltager med præsentation af udfordringen, elevernes pitch og vurdering af elevernes løsninger på problemstillingen

Lokationer

Undervisningen foregår hovedsageligt i ENERGI & VANDs Makerspace, med evt. besøg til relevant klimatilpasningslokation.

Arrangør

ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab.
Roskildevej 213, 2500 Valby. Tel. 3630 3606

www.energiogvand.dk

Sammen Smager Vi På Fremtiden

Kort beskrivelse

Giv eleverne en smagsprøve på fremtidens bæredygtige gastronomi og værtskab. Gennem øvelser og rollespil bliver eleverne introduceret til hotel- og restaurations­branchen og mærker skolens fag komme til live i praktiske, sjove og udfordrende aktiviteter. Forløbet giver eleverne kendskab til begreber fra gastronomiens verden og et unikt indblik i, hvad det vil sige at uddanne sig til hotel- og restaurationsbranchen.

Dag 1 Starter i Ungdomsbyen til en super sjov introduktionsdag til de næste dages oplevelser på Hotel- og Restaurantskolen. 
I Ungdomsbyen lærer eleverne centrale begreber fra fødevarebranchen gennem oplevelser i praksis. Vi eksperimenterer med nye smage og strukturer og bygger klimavenlige pizzaer. Efter frokost er det tid til at trække i tjenertøjet, huske bestillinger, balancere med tallerkener og opleve, hvordan man yder god service til andre.

Dag 2 og 3 går eleverne direkte i produktionskøkkenet i et autentisk og lækkert læringsmiljø på Hotel- og Restaurantskolen. Vi skal på jagt i urtehaven og serverer i restauranten. Eleverne møder unge, der uddanner sig til ernæringsassistenter, kokke og tjenere og får et helt særligt indblik i de muligheder, som en erhvervsrettet uddannelse kan byde på i deres egen fremtid.

Klassetrin

6. klasse

Brancher

Eleverne møder fødevarer- og hotel og restaurationsbranchen og jobs som ernæringsassistent, kok og tjener. 

Elevernes faglige udbytte

 • Eleverne lærer om fremtidens bæredygtige fødevarer på en sjov og lettilgængelig måde
 • Eleverne oplever læringsmiljøet på Hotel- og Restaurantskolen på nært hold
 • Eleverne får suppleret deres viden om madkundskab via madlavning, smag og æstetik
 • Eleverne opdager uddannelses- og karriereveje inden for faget i mødet med en virksomhed. 

Roller

Ungdomsbyen medvirker med en pædagogisk konsulent i forløbets 3 dage. Konsulenten er ansvarlig for undervisningen dag 1 og medfacilitator på dag 2 og 3. Her varetages køkkenundervisningen af en faglærer på Hotel- og Restaurantskolen. 

Vi forventer, at klassens lærer er med på hele kurset og samarbejder med de undervisere, der varetager forløbet. Ungdomsbyen vil forud for mødet arrangere et telefon- eller videomøde med læreren med henblik på afklaring af roller og forventningsafstemme de første tre dage. 

Omfang

Forløbet varer 3 dage med ca. 5 lektioner om dagen.

Lokationer

Første dag (mandag) finder sted i Ungdomsbyen, Fælledvej 12 C, 3. sal, København N

Anden og tredje dag finder sted på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allè 18, 2500 Valby

Arrangør

Ungdomsbyen er arrangør af de første 3 dage.

Læs mere om Ungdomsbyens erhvervsforløb her: https://ungdomsbyen.dk/wp-content/uploads/2023/03/ungby-erhvervsfolder-23.pdf

Kataloget ligger på Ungdomsbyen.dk

Sammen Handler Vi På Fremtiden

Kort beskrivelse

Eleverne får et indblik i den merkantile branche og de mange uddannelsesmuligheder og karriereveje, den byder på, når de med afsæt i det moderne forbrugssamfund bliver inviteret med på en tre dage lang tour de force ind i en branche, de fleste kun kender som forbrugere. De lærer, hvordan omsætning, forretningsstrategi og markedsføring hænger sammen med forsyningskæder, klimaaftryk og socialt ansvar, mens de udfordres på egne forbrugsvaner og stilles overfor etiske dilemmaer og aktuelle problematikker.

Dag 1 Starter i Ungdomsbyen med en sjov introduktionsdag, der giver eleverne ny viden, som de skal bruge de næste dage, når de besøger både erhvervsskolen NEXT og IKEA. 

I Ungdomsbyen lærer eleverne centrale begreber fra den merkantile branche, når de blandt andet gennem spil stilles overfor en række konkrete dilemmaer om bæredygtig handel, markedsføring, arbejdsforhold, børnearbejde m.m. og skal træffe valg, der alle sammen har konsekvenser for deres egen forretning. Efter frokost zoomer eleverne ind på, hvordan en forsyningskæde hænger sammen, og prøver kræfter som både producent, importør og indkøber, når de, og lærer hvad ”den gode handel” indebærer.

Dag 2 Foregår på erhvervsskolen NEXT, hvor erhvervsskolens undervisere tager eleverne med på en tur rundt i afsætningsfagets klassiske dyder, og bygger videre på elevernes fagsprog fra Dag 1, når de introduceres til forskellige eksponeringsformer, butiksspejl og vigtigheden af varernes placering. Elever introduceres for faget ”Innovation and design”, når de skal udvikle og bygge en model af deres eget butikskoncept, som de i bedste ”Løvens hule”-stil skal pitche for resten af klassen, inden dagen er omme.

Dag 3 Foregår ude i virkeligheden, når IKEA inviterer eleverne indenfor og ansætter dem for en dag, hvor eleverne får et unikt indblik i, hvordan en af verdens største virksomheder opererer, og bliver sendt på arbejde rundt omkring i varehuset. Dagen giver eleverne en helt konkret oplevelse af at bringe ny viden i spil med det samme og giver dem en fornemmelse af, hvordan skole og praktik hænger tæt sammen, når man vælger at tage en erhvervsuddannelse.

Klassetrin

6. klasse

Brancher

Eleverne møder den merkantile handelsbranche og jobs som indkøber, salgschef, butiksassistent og visuel merchandiser. 

Elevernes faglige udbytte

 • Eleverne lærer om det moderne forbrugssamfund på en sjov og medlevende måde.
 • Eleverne oplever læringsmiljøet på Erhvervsskolen NEXT på nærmeste hold.
 • Eleverne får suppleret deres viden fra samfundsfag og matematik med virkelighedsnære oplevelser.
 • Eleverne opdager uddannelses- og karriereveje inden for faget i mødet med en virksomhed. 

Roller

Ungdomsbyen medvirker med en pædagogisk konsulent i forløbets tre dage. Konsulenten er ansvarlig for undervisningen på dag 1 og medfacilitator på dag 2 og 3, hvor undervisningen på NEXT varetages af en af erhvervsskolens faglærere.

Vi forventer, at klassens lærer deltager i hele kurset og samarbejder med de undervisere, der varetager forløbet. Ungdomsbyen vil kontakte læreren via mail forud for forløbet med henblik på at afklare roller, logistik osv.

Omfang

Forløbet varer 3 dage med ca. 5 lektioner om dagen.

Lokationer

Første dag (mandag) finder sted i Ungdomsbyen, Fælledvej 12 C, 3. sal, København N

Anden dag finder sted på Erhvervsskolen NEXT, Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg

Tredje dag finder sted i et IKEA varehus i hovedstaden – enten Taastrup, Gentofte eller Dybbølsbro. Ungdomsbyen informerer om hvilket, når de kontakter læreren forud for det enkelte forløb.

Arrangør

Ungdomsbyen er arrangør af de 3 dage.
 

Læs mere om Ungdomsbyens erhvervsforløb her:
https://ungdomsbyen.dk/wp-content/uploads/2023/03/ungby-erhvervsfolder-23.pdf

Kataloget ligger på Ungdomsbyen.dk

Udvid horisonten for både elever og lærere

Det obligatoriske Skole-Erhvervs-forløb styrker elevernes praksisfaglighed ved at arbejde med temaer og opgaver, som virksomheder og omverdenen arbejder med. Forløbet styrker elevernes STEM-kompetencer, og samtidig integreres skolefag som dansk, matematik og håndværk og design samt det obligatoriske emne Uddannelse og Job.

Eleverne kommer til at arbejde med autentiske problemstillinger inden for klima, teknologi og innovation sammen med en række virksomheder.

Typisk vil eleverne arbejde med en konkret mission, som præsenteres af samarbejdsvirksomheden. Undervejs kan eleverne bruge og styrke deres færdigheder inden for kritisk tænkning, problemløsning, samarbejde, kreativitet og teknologi.

Forløbet giver både elever og dig som lærer et konkret indblik i samarbejdsvirksomheden, i en branche, i potentielle uddannelses- og jobmuligheder og i det hele taget i, hvad det vil sige at gå på arbejde. Det er dermed med til at fremme elevernes praksisfaglige kompetencer og refleksioner over egne evner og interesser i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Hvor og hvordan?

Forløbene, som hele klassen deltager i, strækker sig over fem skoledage (25 lektioner). Undervisningen foregår dels på skolen og dels hos virksomheden. Undervisningen varetages primært af undervisere fra BUFX eller de eksterne partnere, der står for det faglige indhold, koordinering og udførelse af undervisningen.

De fleste skoler vælger Coding Class, som Københavns Kommune selv udbyder via BUFX. Her koder eleverne løsninger på deres mission og præsenterer til slut deres prototyper i 3D-verdener, spil, apps eller animationsfilm. Men der er også mulighed for at tilmelde sig eksterne forløb inden for eksempelvis byggeri, gastronomi og klima.

Hvert år i marts skal skolens leder vælge næste skoleårs forløb, som ligger i både efteråret og foråret. Tilbuddet er obligatorisk, og de fleste skoler vælger at placere forløbet i enten 6. eller 7. klasse.

Din rolle som lærer

Som lærer deltager du i et kick off-møde med virksomheden, står for klasseledelsen under forløbet og deltager aktivt i undervisningen. Der er en forventning om, at I tilrettelægger det, så den samme lærer deltager alle dage i forløbet.

Det er skolelederen, der er ansvarlig for at vælge og booke tilbud, men som lærer kan du orientere dig i tilbuddene og eventuelt komme med forslag.

Kontakt

Mathilde Skjøth

Mathilde Skjøth

Marie Rubeck Ødegaard

Marie Rubeck Ødegaard