Rust eleverne til at vælge deres vej i livet

Emnet Uddannelse og Job skal sikre, at eleverne lærer om den virkelige verden gennem hele folkeskolen, og at de reflekterer over egne kompetencer og interesser, så de kan bruge det som afsæt til at vælge uddannelse og siden job.

Uddannelse og Job er i bund og grund karrierelæring. Gennem undervisning i emnet skal skolerne understøtte, at eleverne bliver bevidste om egne styrker og interesser, får udvidet deres horisont og får de bedste forudsætninger for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i uddannelses- og arbejdslivet, og hvordan uddannelser spiller sammen med forskellige job- og karrieremuligheder. Det kan være ved at arbejde med deres egne drømme for livet både nu og på længere sigt, og hvordan man kan leve sit liv på forskellige måder, og hvad det vil sige at være en del af samfundet.

Gennem temauger, -dage eller forløb i specifikke fag kan I på skolen give eleverne et alderssvarende indblik i det omgivende samfund, i levevilkår og livsformer og en forståelse af de forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhvervslivet og arbejdsmarkedet.

I udskolingen er der særligt behov for at hjælpe eleverne med at omsætte vejledningsaktiviteter til læring ved at for- og efterbehandle disse.

Målet er, at eleverne op gennem hele folkeskolen opbygger viden, refleksion og erfaringer, som giver dem et godt grundlag, de til sin tid kan træffe valg om uddannelse og karriere ud fra.

Kompetencemål for Uddannelse og Job

Eleverne skal i emnet Uddannelse og Job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne i 0.-9. klasse fordi undervisningen i emnet lægger fundamentet for den kollektive vejledning i 8. og 9. klasse.

Fra 0. til 9. klasse tager undervisningen i Uddannelse og Job afsæt i tre kompetenceområder: Personlige valg, Fra uddannelse til job og Arbejdsliv. Under disse områder er der opstillet en række kompetencemål, som er beskrevet nedenfor, og som de udvalgte undervisningsforløb her på bedstsammen tager udgangspunkt i.  

Efter 3. klassetrin

  • Færdigheds- og vidensmål (Personlige valg): Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger
  • Færdigheds- og vidensmål (Fra uddannelse til job): Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job
  • Færdigheds- og vidensmål (Arbejdsliv): Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer

Efter 6. klassetrin

  • Færdigheds- og vidensmål (Personlige valg): Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job
  • Færdigheds- og vidensmål (Fra uddannelse til job): Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job
  • Færdigheds- og vidensmål (Arbejdsliv): Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv

Efter 9. klassetrin

  • Færdigheds- og vidensmål (Personlige valg): Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger
  • Færdigheds- og vidensmål (Fra uddannelse til job): Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder
  • Færdigheds- og vidensmål (Arbejdsliv): Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kilde: Undervisningsministeriet / EMU

Hvor og hvordan?

Det er op til den enkelte skole, hvordan man integrerer Uddannelse og Job i undervisningen, altså om I fx vil lave temadage eller -uger til at fordybe sig i emnet eller i højere grad vælger at integrere det i specifikke fag som matematik eller dansk.

Der findes en række Uddannelse og Job-forløb, bl.a. på læringsplatformen Meebook. Du kan også finde håndplukkede forløb her målrettet forskellige klassetrin.

Din rolle som lærer

Skolens ledelse har ansvaret for, at elever på alle klassetrin bliver undervist i emnet Uddannelse og Job. Hvis du er i tvivl om, hvordan I arbejder med emnet på din skole, kan du tale med din afdelingsleder om det. Som lærer kan du orientere dig i de mange tilbud og hente hjælp hos skolens uddannelsesambassadør (UA).

Se filmen om Uddannelse og Job

Video Url